Op de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is het verkeer de afgelopen jaren flink toegenomen. Rijkswaterstaat vergroot daarom de capaciteit door de weg te verbreden van 2×2 naar 2×3 rijstroken. In de vorige Airportkrant vertelden Jan Kolvoort (planstudiemanager) en Monica Melis (adviseur omgeving) namens Rijkswaterstaat dat ze bezig waren met de planuitwerking. Hoe ver zijn ze nu met de plannen om de weg op de toekomst voor te bereiden?

Onderzoek
“De afgelopen maanden hebben we onderzoek gedaan naar een oplossing waarmee we de verkeersdrukte kunnen aanpakken. In deze onderzoeken en studies zien we de impact van het plan op bijvoorbeeld geluid, ecologie en luchtkwaliteit. Zo komen we tot de keuze: we gaan verbreden naar 2×3 rijstroken”, legt Monica uit. Een ingenieursbureau heeft het ontwerp gemaakt. Vervolgens wordt het ontwerptracébesluit (OTB) opgesteld. Dit OTB geeft inzicht in het gekozen ontwerp. Een onderdeel hiervan is een milieueffectrapportage (MER), waarin de milieueffecten van het plan en de eventuele te nemen maatregelen worden aangegeven. Jan vertelt: “Half juni hebben we het publiek informatief op de hoogte gesteld van het project en de te volgen stappen. In het najaar van 2019 kan het publiek het OTB inzien en hier inspraak op doen. De werkzaamheden voor het verbreden van de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad staan gepland in 2021-2023.”

Duurzame kansen
Vorig jaar is er samen met omgevingspartijen gewerkt aan kansen op het gebied van duurzaamheid, zoals smart mobility, circulaire economie, natuur/landschap/milieu, klimaat/water, leefbaarheid/gezondheid en energie. Nu ligt er een kansenboek (zie www.rws.nl/A6Lelystad, onder het kopje ‘nieuws’), waarin alle kansen zijn gebundeld. “We onderzoeken wat de impact van deze kansen op de weg en haar directe omgeving is voor het uiteindelijke tracébesluit (TB). Samen met omgevingspartijen kunnen kansen geadopteerd worden, zodat ze ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Ook kijken we welke gevolgen de kansen hebben voor de eisen die we in het contract zetten voor het verbreden van de A6. Ook hiermee zorgen we voor een zo duurzaam mogelijke snelweg”, zegt Jan.

De procedure
Het OTB is in de afrondende fase, samen met de MER en het landschapsplan. Monica legt uit: “Het hele concept OTB wordt intern nog getoetst. Dat doen we als kwaliteitsslag. Hebben we overal aan gedacht? Zijn alle stappen die we moeten nemen ook daadwerkelijk gezet? Zijn in de MER alle milieueffecten van het project in beeld gebracht? Pas dan kunnen het OTB en de MER naar buiten”. Dit najaar komt het OTB, samen met de MER en het landschapsplan ter inzage. De terinzagelegging wordt in de lokale en regionale bladen gepubliceerd en komt ook op de websites van provincie Flevoland, gemeente Almere, gemeente Lelystad en Rijkswaterstaat te staan. De stukken zijn bij die instanties ook op kantoor in te zien. “Iedereen krijgt dan zes weken de gelegenheid om op het OTB te reageren door een zogenoemde zienswijze in te dienen. Ook worden er aan het begin van de terinzagelegging informatiebijeenkomsten gehouden om de omgeving op de hoogte te stellen over de plannen”, zegt Jan.

Informatie over het project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat: www.rijkswaterstaat.nl/A6Lelystad.

Een impressie van de weg. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Rijkswaterstaat ©