Privacy Statement / AVG

 

Toepassing

N.V. Luchthaven Lelystad (“Lelystad Airport”) wil door middel van dit Privacy Statement zo transparant mogelijk zijn over hoe Lelystad Airport omgaat met uw persoonsgegevens en voor welke doelen die gegevens worden verwerkt. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van uw persoonsgegevens door of uit naam van Lelystad Airport.

Dit Privacy Statement geldt niet voor gegevensverwerkingen van derden op Lelystad Airport, zoals luchtvaartmaatschappijen, huurders, bedrijven en de Koninklijke Marechaussee. Lelystad Airport heeft geen toegang tot of inzage in die gegevensverwerkingen en is daarvoor niet de verantwoordelijke.

Verwerken van persoonsgegevens

Voorafgaand aan een verwerking wordt door Lelystad Airport het doel van de verwerking vastgesteld en op basis van welke wettelijke grondslag wij de gegevens verwerken.

De doelen waarvoor Lelystad Airport persoonsgegevens verwerkt zijn:

1. Uitvoering wettelijke regelingen en taken in het publiek belang

Er is een aantal wettelijke verplichtingen waarvoor het nodig is om persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan die verplichting.

Waarborgen van de veiligheid

De veiligheid van alle bezoekers en medewerkers op Lelystad Airport is voor ons van groot belang. Persoonsgegevens die voor dit doel kunnen worden verwerkt zijn bijvoorbeeld camerabeelden. De camerabeelden worden na 28 dagen verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar een incident.

Beveiliging Lelystad Airport

In het kader van de aan Lelystad Airport opgedragen taak als exploitant van de luchthaven, verwerkt Lelystad Airport persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verwerkt voor toegangscontrole van personeel werkzaam op Lelystad Airport. In het kader van de toegangspas worden achternaam en voorletters verwerkt. Daarnaast maakt Lelystad Airport gebruik van beveiligingscamera’s in en rondom de terminal binnen het aangewezen luchthaventerrein.

2. Leveren van diensten of producten aan klanten en reizigers

Bezoekers van Lelystad Airport kunnen, na uitdrukkelijk akkoord te gaan met de voorwaarden hiertoe, gratis gebruik maken van het Wifi-netwerk van Lelystad Airport. Om deze dienst te activeren verwerkt Lelystad Airport het MAC-adres van de device. Als u gebruik daarvan maakt worden uw gegevens na het verbreken van de sessie meteen verwijderd.

b) Lelystad Airport verwerkt gegevens via haar websites over gedrag en interesses van bezoekers van de websites. Hiervoor maken we gebruik van cookies. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken verwijzen we u graag naar ons separate cookies beleid.

3. Exploitatie van Lelystad Airport, online diensten zoals website en social media

Website

Op de websites van Lelystad Airport (lelystadairport.nl en uitbreidinglelystadairport.nl) worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s, bijgehouden zonder dat daarbij bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de onze websites zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Lelystad Airport haar dienstverlening via de website aan u verder optimaliseren.

De webserver van onze business partner webhost verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. Wij gebruiken IP-adressen om de website te beheren en zo relevant mogelijk te maken.

Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief geeft u daarmee specifiek door middel van een zogenoemde OPT-IN toestemming aan ons om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen en enquêtes. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden via de link onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.

Social media

Op onze social media kanalen (Facebook en Instagram) vindt u actualiteiten, informatie, aanbiedingen en wetenswaardigheden over Lelystad Airport. Via deze kanalen komt u gemakkelijk in contact met Lelystad Airport en kunt u deelnemen aan discussies, reageren op geplaatste content of op een andere manier in actie te komen. Graag wisselen we met u van gedachten en ontvangen we uw mening over (de diensten van) Lelystad Airport. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren. Wij vragen u om publiekelijk geen privacygevoelige informatie van u zelf of anderen (zoals emailadres, naam, adres, telefoonnummer) op deze kanalen te plaatsen, maar om uw gegevens eventueel via een privébericht met ons te delen. Lelystad Airport zal de door u gedeelde gegevens enkel gebruiken om uw vraag te beantwoorden en om haar klantenservice te verbeteren. Publiekelijk gedeelde privacygevoelige gegevens kunnen door Lelystad Airport worden verwijderd.

e) Via de websites van Lelystad Airport is het mogelijk om door te klikken naar websites van andere partijen (bijvoorbeeld de websites van onze business partners). Lelystad Airport kan geen verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens door deze andere partijen. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze andere partijen zorgvuldig te lezen. De voorwaarden op die websites kunnen afwijken van die van Lelystad Airport.

5. Werving en selectie

Lelystad Airport gebruikt de persoonsgegevens van sollicitanten uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden. Lelystad Airport zal, behoudens in de gevallen waarin de wet daartoe verplicht, deze gegevens niet zonder toestemming van de sollicitant verstrekken aan andere personen of instanties buiten Lelystad Airport. De gegevens van sollicitanten worden uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd verwijderd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard vanwege mogelijk toekomstige vacatures.

Bescherming van de gegevens

Lelystad Airport spant zich in om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Alle medewerkers van Lelystad Airport die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Uw gegevens worden alleen verstrekt aan partijen buiten Lelystad Airport indien dit nodig is voor de uitvoering van de eerder genoemde doeleinden.

Als er sprake is van een datalek, dan handelen we dat vanzelfsprekend conform de regels af. Indien u het idee of vermoeden heeft dat er sprake is van een datalek, dan vragen wij u dat zo snel mogelijk te melden via [email protected] Lelystad Airport is onderdeel van Royal Schiphol Group. De Data Protection Officer van Royal Schiphol Group is dan bevoegd uw melding in behandeling te nemen.

Lelystad Airport zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden verwerkt juist en nauwkeurig zijn. Daarnaast zal Lelystad Airport niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is, en deze niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens wordt telkens een passende bewaartermijn vastgesteld door Lelystad Airport.

Uw rechten

Als Lelystad Airport uw persoonsgegevens heeft verzameld, heeft u het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie of het wissen van die gegevens. Ook kan je ons vragen om de gegevens over te dragen aan een andere partij, of deze slechts beperkt te verwerken. Als laatste kan je ook bezwaar maken tegen de verwerking.

In specifieke situaties is Lelystad Airport niet gehouden gehoor te geven aan een verzoek van een betrokkene, gebaseerd op deze rechten, namelijk indien het beperken van de rechten van betrokkenen noodzakelijk is voor de waarborging van bijvoorbeeld: de nationale of openbare veiligheid, of ter voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten of wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van de bescherming van de rechten of vrijheden van anderen.

Hieronder treft u meer uitleg aan over de rechten die u als betrokkene heeft:

Recht op inzage

De betrokkene heeft het recht om van Lelystad Airport uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van zijn of haar persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en de volgende informatie:

a) de verwerkingsdoeleinden;

b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, inclusief ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

e) dat de betrokkene het recht heeft te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

f) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;

h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief ‘profilering’, indien toepasselijk.

Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht om van Lelystad Airport onverwijld rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of –met inachtneming van de doeleinden van de verwerking- aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op vergetelheid

De betrokkene heeft het recht verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en Lelystad Airport is verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen wanneer bijvoorbeeld een van de volgende gevallen van toepassing is:

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

c) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking:

De betrokkene heeft het recht beperking van de verwerking te vragen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

a) de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist;

b) de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich tegen het verwijderen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt;

c) Lelystad Airport de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d) de betrokkene (overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG) bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Lelystad Airport zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

De betrokkene heeft, onder omstandigheden en uitsluitend indien dit technisch mogelijk is, het recht de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die hij of zij aan Lelystad Airport heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen, en hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkings-verantwoordelijke over te dragen.

Recht van bezwaar:

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn of haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Data Protection Officer

Royal Schiphol Group heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld, die controleert of Lelystad Airport persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG verwerkt.

Indien u vragen heeft over uw gegevens of de manier waarop we met uw gegevens omgaan, of wilt u de hierboven genoemde rechten inroepen, dan kunt u een email sturen naar [email protected] en vermelden dat uw verzoek betreft de websites lelystadairport.nl en/of uitbreidinglelystadairport.nl

Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop Lelystad Airport omgaat met uw privacy en/of de bovengenoemde rechten, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Ontvangers van uw gegevens

De volgende personen en/of instanties kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:

a) diegenen binnen Lelystad Airport die belast zijn met of leiding geven aan taken op het gebied van de verwerking van uw persoonsgegevens of diegenen die daarbij betrokken zijn;
b) (sub)verwerkers die door Lelystad Airport worden ingeschakeld om bepaalde taken m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren;
c) overheidsinstanties, zoals politie en justitie, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU

Lelystad Airport geeft mogelijk in bepaalde gevallen persoonsgegevens door naar landen buiten de EU, maar zorgt er daarbij voor dat dit conform wettelijke voorschriften gebeurt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de EU model contractvoorwaarden.

Wijzigingen

Lelystad Airport behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd dit Privacy Statement aan te passen. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee Lelystad Airport gegevens verwerkt, hetgeen een continu proces is. De meest recente versie van het Privacy Statement kunt u altijd vinden op onze websites, en we raden u aan deze regelmatig te controleren.

Deze versie is opgesteld op 24 mei 2018

Royal Schiphol Group

Lelystad Airport

Postadres:
Postbus 2201

8203 AE Lelystad
Nederland

Bezoekadres:
Aviation House

Emoeweg 7

8218 PC Lelystad
Nederland